Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Užitočné informácie

Kaplnka Sv. Kozmu a Damjána
Rímskokatolícka kňazská služba pre chorých
031/780 82 87, 0908 59 85 82
e-mail: galanta.fara@gmail.com

Prízemie Pk - prechod z polikliniky do nemocnice

Pondelok7:00 - 15:30
Utorok7:00 - 15:30
Streda
7:00 - 15:30
Štvrtok
7:00 - 15:30
Piatok
7:00 - 15:30
Víkendy
zatvorenéPrízemie budovy nemocnice
 Pondelok - Piatok
 7:00 - 15:30


Prechod  z nemocnice do predajne potravín

Otváracia doba:

Pondelok7:00 - 14:30
Utorok
7:00 - 14:30
Streda
7:00 - 14:30
Štvrtok
7:00 - 14:30
Piatok
7:00 - 14:30
Víkendy
zatvorené

Zodp.vedúca:    Katarína Kissová

Optika Klaudia

Prízemie Polikliniky oproti očnej ambulancii

Pondelok8:30 - 13:00
Utorok
8:30 - 13:00
Streda
8:30 - 13:00
Štvrtok
8:30 - 13:00
Piatok
8:30 - 13:00Zodpovedná vedúca: očná optička Mgr. Klaudia Poórová

Prevádzkový poriadok 
platených parkovacích miest parkovísk v areáli nemocnice SVET ZDRAVIA v Galante
v prevádzke spoločnosťou Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

 1. Prevádzkovateľ parkoviska: Nemocnica  SVET ZDRAVIA Galanta
 2. Miesto prevádzky: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
 3. Počet parkovacích miest:  74 miest
 4. revádzková doba: pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod.
 5. Spôsob platenia: platba v automatickej pokladni na základe predloženého parkovacieho lístka
 6. Cenník parkovania: podrobný cenník parkovania tvorí prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadku
 • do 30 minút určených na prejazd je parkovanie zdarma
 • každá začatá hodina parkovania: 0,50 €
 • poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 10,00 €
 • Darca krvi v deň darovania krvi má nárok na bezplatné parkovanie.

Vjazd a výjazd na parkovisko bude monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznam z kamier sa bude uchovávať po dobu 1 týždňa.

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA 

Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania nechránených parkovacích miest zákazníkov, určených na parkovanie osobných vozidiel, medzi prevádzkovateľom parkovacích miest a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel užívajúcimi vyššie uvedené parkovisko.

 1. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká vjazdom zákazníka do parkoviska cez vjazdový terminál. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na nechránenom označenom parkovacom mieste v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.

II. SYSTÉM PARKOVANIA

Vjazd vozidla:

 1. Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdovou závorou.
 2. Náhodný vodič vchádza do parkoviska po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.
 3. Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.
 4. Zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste.
 5. Opustí parkovacie miesto, pričom parkovací lístok si je povinný zobrať so sebou.

Pobyt v parkovisku a validácia:
Náhodný – krátkodobý vodič počas parkovania nosí parkovací lístok pri sebe. K tomu je vyzvaný informačnou tabuľou prípadne aj nápisom na lístku.

Platba za parkovné:
Vjazd osobných vozidiel - pre krátkodobých návštevníkov je systém nastavený na tzv. voľný prejazd, ktorý trvá 30 min. Nad tento časový limit je každá začatá hodina, t. j. 60 min. nastavená podľa cenníka. Platba za parkovné je NONSTOP t. j. pondelok - nedeľa, 00:00 - 24:00 hod. 
Parkovné sa uhrádza v automatickej pokladni, kde vodič zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka. Do automatickej pokladne je možné použiť mince v hodnote 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a bankovky v hodnote 5,00 €, 10,00 €. Automat vydá z vyššej sumy, avšak len do limitu 10,00 €. Po zaplatení parkovného vodičom, automatická pokladňa lístok odblokuje a je umožnený odjazd z parkoviska.
V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je nastavený čas na voľný prejazd, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko vložením parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli.

Výjazd vozidla:

 1.  Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred výjazdovou závorou.
 2. Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.
 3. Vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej rampe, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde, ale musí opustiť so svojim motorovým vozidlom priestor pred výjazdovou rampou, zaplatiť poplatok v automatickej pokladni a následne opustiť parkovisko.
 4. Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.
 5. Výjazdová závora sa zatvára automaticky po prejazde každého vozidla.

III. PODMIENKY PARKOVANIA

 1. V areáli je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 2. Rýchlosť jazdy v areáli je max. 10 km/hod.
 3. Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním parkovacieho miesta, nie je povolený.
 4. Zneužitie susedného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch resp. viacerých parkovacích miestach a návštevník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené parkovacie miesta.
 5. Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho môže bezodkladne odviesť/odtiahnuť na náklady a riziko držiteľa vozidla.
 6. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.
 7. Za účelom zabezpečenia splatnej finančnej pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
 8. Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.
 10. Na parkovisku je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, ako i výučba jazdy.
 11. Zákazník je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska.

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.
 2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.
 3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.
 4. Pri pohybe na parkovisku každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, nezdržiavať sa v blízkosti závor a ich pohyblivých častí.
 5. Dbať na zvýšenú ohľaduplnosť k chodcom a neohroziť ich bezpečnosť.
 6. Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom parkovacom mieste.
 7. Udržiavať čistotu a poriadok.
 8. Rešpektovať dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov z dôvodu čistenia a údržby parkoviska
 9. Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť sa stratu, poškodenie a zničenie parkovacieho lístka. V prípade straty alebo poškodenia parkovacieho lístka alebo ročnej parkovacej karty bude účtovaný poplatok vo výške 10,00 €.
 10. V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach +421 31 78 33 892 alebo na +421 915 758 397. Porucha automatickej pokladne neoprávňuje zákazníka parkovať zadarmo.

V. NA POSKYTNUTOM PARKOVACOM MIESTE JE ZAKÁZANÉ

 1. Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle nevládnych ľudí, deti a živé zvieratá.
 2. Prespávať vo vozidlách.
 3. Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
 4. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.
 5. Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.
 6. Čerpanie PH do nádrží vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
 7. Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu ako je potrebné, skúšanie motora.
 8. Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim životné prostredie a bezpečnú prevádzku parkoviska, ako aj celkové parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nesplňujúcich technické predpisy.
 9. Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 10. Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred vjazdmi a výjazdmi z parkovacích miest, vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
 11. Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.
 12. Používanie zvukových znamení.
 13. Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.
 14. Parkovanie vozidiel ktoré nie sú v riadnom technickom stave v zmysle platných predpisov
 15. Parkovanie vozidiel mimo vyznačených parkovacích plôch.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na parkovisku v areáli. 
 2. Je prísne zakázané manipulovať zo zariadeniami parkovacieho systému (vjazdový, výjazdový terminál,závory, platobné stanice, kamery a pod.) a zasahovať do ich častí.
 3. Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2017.
 4. Prevádzkový poriadok je zverejnený a umiestnený na platobnej stanici a taktiež aj na webovej stránke www.ga.svetzdravia.com

V Galante, dňa 28. 02. 2017
 
Ing. Marián Haviernik
riaditeľ nemocnice