Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pravidelný nácvik protiepidemiologických opatrení v galantskej nemocnici

Už po tretíkrát sa dňa 10. 10. 2017 o 10.00 hod. na Oddelení centrálneho príjmu Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Svet zdravia Galanta, podľa rozhodnutia útvaru krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie, po schválení štatutárnym zástupcom nemocnice, konal praktický nácvik určený pre príjem osoby podozrivej z vysoko nebezpečnej nákazy.

K praktickému nácviku boli prizvaní aj zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nemocničný epidemiológ i zástupcovia vedenia nemocnice. Pracovisko centrálneho príjmu má vybudovanú izolačnú miestnosť prepojenú s filtračnou miestnosťou, disponuje zjednodušeným metodickým pokynom na príjem takejto osoby s kontaktmi, využíva tzv. jednorazové „ebola“ balíky a vysokými návlekmi na obuv, dezinfekčnými prostriedkami, rukavicami i uzatvárateľnou plastovou nádobou.

DSC_0276.JPG

Cvičenie sa tentokrát zameriavalo na protiepidemické opatrenia, spojené s úmrtím takejto osoby podozrivej na akútne chrípkové ochorenie priamo na pôde nemocnice, ešte pred jej transportom na vyššie klinické pracovisko. Cvičenie postupovalo podľa obvyklej metodiky, avšak iba do okamihu, kedy došlo k simulovanému zlyhaniu základných životných funkcií osoby podozrivej z vysoko nebezpečnej nákazy a jej následnému úmrtiu. Úlohou zdravotníckych pracovníkov, podieľajúcich sa na riešení situácie, je okrem poskytnutia zdravotnej starostlivosti, aj včasné vyrozumenie vyššieho klinického pracoviska, ako aj Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, o nerealizovaní transportu osoby, z dôvodu jej úmrtia. Nácvik sa ďalej zameriaval na bezpečnú starostlivosť o mŕtve telo z hľadiska sprísnených protiepidemických opatrení, vrátane jeho transportu z nemocnice, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Priebeh praktického nácviku pozostával z príjmu osoby podozrivej z vysoko nebezpečnej nákazy, jej izolácie v izolačnej miestnosti, správneho obliekania, dezinfekcie, vyzliekania a odloženia osobných ochranných pracovných prostriedkov zdravotníckeho personálu, dekontaminácie izolačnej, filtračnej miestnosti a celého Oddelenia centrálneho príjmu. Súčasne sa nácvik zameriaval aj na poskytnutie kardiopulmonálnej resuscitácie v sťažených podmienkach. Praktický nácvik z iného uhľa pohľadu opäť prispel k vyššej pripravenosti zdravotníckeho personálu na takúto krízovú situáciu. Objavili sa nové otázky, nové úlohy, riešenia sa prediskutovali priamo na mieste so všetkými zainteresovanými. Zamestnanci a zúčastnení ocenili praktický nácvik a patrí im veľké poďakovanie za spoluprácu a súčinnosť.